ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : นางจิรารัตน์ บริวัน
หลักสูตร : ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 มีนาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 มีนาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :