น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เสริมสร้างพลังในการทำงาน
ชื่อ - สกุล : น.ส. พัทธนันท์ กองจักร
หลักสูตร : น่านเพาะพันธุ์ปัญญา เสริมสร้างพลังในการทำงาน
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :