หลักสูตรสมรรถนะกับการบริหารโรงเรียนยุคใหม่
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
หลักสูตร : หลักสูตรสมรรถนะกับการบริหารโรงเรียนยุคใหม่
ผู้จัด : โครงการร้อยพลังการศึกษาร่วมกับบริษัทเอ็ดไวซอรี่ จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :