การเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ NAN2 CONTENT CENTER เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ชื่อ - สกุล : นางเมธาวี ขันทะสอน
หลักสูตร : การเรียนออนไลน์ จากเว็บไซต์ NAN2 CONTENT CENTER เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :