การลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางชนิดา กิติตุ้ย
หลักสูตร : การลดความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการปรับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 28 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :