การพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และการพัฒนาวีดีทัศน์ผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และว 15/2565
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) และการพัฒนาวีดีทัศน์ผลงานด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564 และว 15/2565
ผู้จัด : โดย เพจ KRU TONY ENGLISH
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 11 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :