การฝึกอบรมในหลักสูตร ค่ายเบาวชน ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน ครั้งที่ 1
ชื่อ - สกุล : น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
หลักสูตร : การฝึกอบรมในหลักสูตร ค่ายเบาวชน ฮีโร่ฟื้นป่าน่าน ครั้งที่ 1
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :