การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และการขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9/2564
ผู้จัด : สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 เมษายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :