ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ โพธิขาว
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :