ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ชื่อ - สกุล : นางอมรรัตน์ โพธิขาว
หลักสูตร : ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิเด็ก
ผู้จัด : โรงเรียนสันกำแพง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 14 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :