ประชุมวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล
หลักสูตร : ประชุมวิชาการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สพม.๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 17 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :