อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการบริหารสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 กันยายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 9 กันยายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :