การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :