ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปี๒๕๖๒
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล
หลักสูตร : ประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปี๒๕๖๒
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :