การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นางสุดาพร เหรียญพิมาย
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :