การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เน้นทางอาชีพน STEM & Coding
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอิงวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่เน้นทางอาชีพน STEM & Coding
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :