อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 10 Active Learning
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 10 Active Learning
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 5 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :