อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 23 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :