อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รหัส 63025 จำนวน 20 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รหัส 63025 จำนวน 20 ชั่วโมง
ผู้จัด : สพฐ และสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 9 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :