การใช้แพลตฟอร์ม Class Box & Big Box และหนังสือเรียนภาอังกฤษ New Frontiers
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
หลักสูตร : การใช้แพลตฟอร์ม Class Box & Big Box และหนังสือเรียนภาอังกฤษ New Frontiers
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว. )
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 ธันวาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 12 ธันวาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :