อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รหัส 63026 จำนวน 20 ชั่วโมง
ผู้จัด : สพฐ และสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :