การเขียนโปรแกรม Scratch รหัส 64070 จำนวน 26 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : การเขียนโปรแกรม Scratch รหัส 64070 จำนวน 26 ชั่วโมง
ผู้จัด : สพฐ และสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 12 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :