การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสกลักสูตร 64198 จำนวน 20 ชั่วโมง
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัสกลักสูตร 64198 จำนวน 20 ชั่วโมง
ผู้จัด : สพฐ และสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 22 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :