การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : การอบรมครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้จัด : สพฐ และสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :