ร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : ร่วมกิจกรรมการฟังบรรยายโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :