หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพศวรรตที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
หลักสูตร : หลักสูตรสมรรถนะครูสู่มืออาชีพศวรรตที่ 21
ผู้จัด : สำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :