ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล
หลักสูตร : ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET)
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 5 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :