โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีสัญจร
ชื่อ - สกุล : น.ส. พันนิตา วงษารัฐ
หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพครูดนตรีสัญจร
ผู้จัด : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :