ประชุมครูพี่เลี้ยง โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : ประชุมครูพี่เลี้ยง โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :