โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 มิถุนายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :