การศึกษาค้นหวาและสร้างองค์ความรู้ (Research &Knowledge Formation ) (IS)
ชื่อ - สกุล : นางธัญวรัตม์ กุลวรรณ์
หลักสูตร : การศึกษาค้นหวาและสร้างองค์ความรู้ (Research &Knowledge Formation ) (IS)
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลางเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :