การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active learning
ชื่อ - สกุล : นายกัมพล ปิจดี
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก Active learning
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กรกฎาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 1 กรกฎาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :