การออกแบบเรียนรู้เชิงรุก Active learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ชื่อ - สกุล : นายกัมพล ปิจดี
หลักสูตร : การออกแบบเรียนรู้เชิงรุก Active learning เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :