อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ"เพิ่มผลสัมฤทธิ์ พิชิต onet"
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ"เพิ่มผลสัมฤทธิ์ พิชิต onet"
ผู้จัด : สพม.๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :