การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :