อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน (PA)
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน (PA)
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 พฤศจิกายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 12 พฤศจิกายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :