ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้จัด : โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 28 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :