ประชุมจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : ประชุมจัดทำข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :