โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 2566
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 ปีการศึกษา 2566
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :