การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตรพัฒนานักรับฟังเชิงลึก (Deep Listen)
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรครูและบุคลากรสาธารณสุข ในหลักสูตรพัฒนานักรับฟังเชิงลึก (Deep Listen)
ผู้จัด : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ร่วมกับกรมสุขภาพจิต
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 9 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :