การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 26 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :