ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : ศาสตร์การให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนในยุคดิจิทัล
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 11 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :