การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม SAFE B - Mod
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเสริมพลังครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียนด้วยโปรแกรม SAFE B - Mod
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 16 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :