การอบรมเฃิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิชญ์ชลิดา วงสิริบวรกุล
หลักสูตร : การอบรมเฃิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :