ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา อภิวัฒน์สกุล
หลักสูตร : ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ผู้จัด : สพม.๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 11 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :