การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : การประชุมปฏิบัติการทบทวนสื่อสาร สร้างความเข้าใจการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการถอดบทเรียนการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : สพม.เชียงราย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 มิถุนายน 2566
วันที่สิ้นสุด : 23 มิถุนายน 2566
เอกสาร/หลักฐาน :