การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :