การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยม ศึกษา เขต 42
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :