การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์”
ชื่อ - สกุล : นางนิ่มนภา อินทร์กอง
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกแบบเกียรติบัตรออนไลน์”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :