อบรมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน (ชั้นสง)
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตร : อบรมปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เชิงสร้างสรรค์บูรณาการวิถีน่าน (ชั้นสง)
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 17 พฤษภาคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :